با ورزش تی آر ایکس (TRX) عضله سازی کنید

0

پشت پای دونده :

مزایا :

تقویت عضلات پشت پا و باسن و کفل و پشت تمام میان تنه می شود.

توضیح:

طول طناب: متوسط میانی

برای به کار گیری کامل عضلات مورد نظر پاشنه پا را در راستای پای صاف مثل قدم زدن حرکت می دهیم.

 وضعیت بدن:رو به تکیه گاه خوابیده

پرس پا :

ورزش تی آر ایکس ورزش TRX عضله سازی با TRX  ورزش تی آر ایکس ورزش TRX عضله سازی با TRX  ورزش تی آر ایکس ورزش TRX عضله سازی با TRX

مزایا :

در این حرکت عضلات میان تنه، پشت پا و باسن و کفل هدف هستند.

توضیح:

طول طناب: متوسط میانی

زاویه زانو را در شروع و پایان حرکت ثابت نگه می داریم.

 وضعیت بدن:رو به تکیه گاه خوابیده

خارج ران :

ورزش تی آر ایکس ورزش TRX عضله سازی با TRX  ورزش تی آر ایکس ورزش TRX عضله سازی با TRX  ورزش تی آر ایکس ورزش TRX عضله سازی با TRX  ورزش تی آر ایکس ورزش TRX عضله سازی با TRX

مزایا :

کشش داخل ران و تقویت عضلات میان تنه و سر شانه.

توضیح:

طول طناب: متوسط میانی

بدون بالا آوردن باسن پاها را جداگانه تا جای ممکن از هم دور می کنیم.

 وضعیت بدن:رو به تکیه گاه خوابیده به سینه

جلو پا ایستاده :

ورزش تی آر ایکس ورزش TRX عضله سازی با TRX  ورزش تی آر ایکس ورزش TRX عضله سازی با TRX  ورزش تی آر ایکس ورزش TRX عضله سازی با TRX  ورزش تی آر ایکس ورزش TRX عضله سازی با TRX  ورزش تی آر ایکس ورزش TRX عضله سازی با TRX

مزایا :

کشش و تقویت عضله پشت پا و تقویت عضله جلوی پا (چهار سر ران)

توضیح:

طول طناب: متوسط میانی

حرکت را آهسته و بدون جنبش و حرکت اضافی انجام داده که در نتیجه عضلات به تدریج کشش خواهند داشت.

 وضعیت بدن: زیر به تکیه گاه ایستاده

جلو پا :

ورزش تی آر ایکس ورزش TRX عضله سازی با TRX  ورزش تی آر ایکس ورزش TRX عضله سازی با TRX  ورزش تی آر ایکس ورزش TRX عضله سازی با TRX  ورزش تی آر ایکس ورزش TRX عضله سازی با TRX  ورزش تی آر ایکس ورزش TRX عضله سازی با TRX  ورزش تی آر ایکس ورزش TRX عضله سازی با TRX

مزایا :

تقویت کل میان تنه و جلو پا (چهر سر ران) و استحکام باسن.

توضیح:

طول طناب: متوسط میانی

باسن را در زاویه 90 درجه نگه داشته و سپس خم کردن زانوها را خواهیم داشت.(TRX تک دسته شود)

 وضعیت بدن: پشت به تکیه گاه خوابیده به سینه

خبرنگاران جوان


پاسخ دهید